71 Jams

See them all

Iva ‘Radoshchi’ Ivanova
Music writer, who works in translation. @Radoshchi i_v_a_@abv.bg Sofia, Bulgaria · theanemy.wordpress.com
God's Gonna Cut You Down by Johnny Cash is my eternal jam.